Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

       Rodzicu, jeżeli niepokoi cię coś w rozwoju twojego dziecka, zauważasz,

że rozwija się ono wolniej niż rówieśnicy, często potyka się, jest niezgrabne, nie mówi lub mówi niewiele, niechętnie bawi się z innymi, jest nadaktywne, śmieje się lub płacze bez powodu, nie patrzy w oczy - nie czekaj, aż z tego wyrośnie. Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów. Równolegle z wizytą

u lekarza pediatry zgłoś się do poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko

pod kątem rozwoju psychoruchowego. Na podstawie wyników tych badań poradnia wyda  opinię i zakwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo ) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

            Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć w przedszkolu.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

     

 

           W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapewniamy :

           - opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

           - zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, neurologopedą,

              tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą

              i innymi specjalistami

           - bezpłatne konsultacje i warsztaty dla rodziców.