STATUT

 

Publicznego Przedszkola

 

 „ Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi

 

w Mysłowicach

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Przedszkole „Cudaczek”, zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką publiczną z oddziałami integracyjnymi, która :

 

         1/ realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę

             programową wychowania przedszkolnego,

         2/ zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

             przepisach,

         3/ prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki zgodnie

             z obowiązującymi przepisami prawa.

         4/ zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą

             maksymalnej liczby uczniów określoną w odrębnych przepisach.

         5/ zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi

             przepisami.             

         6/ przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

         7/ stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli.

         8/ zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż

             czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla

             przedszkoli prowadzonych przez gminę.

 

 

              2.  Organem prowadzącym przedszkole są następujące osoby fizyczne :

 

1/ mgr Henryk Karkoszka, zamieszkały w Mysłowicach , ul. Arki Bożka 14 –

    pełniący funkcję dyrektora przedszkola.

                     2/ mgr Alina  Wojciechowska,  zamieszkała w Mysłowicach , ul. Bohaterów Getta 8,

    3.   Przedszkole prowadzi swoją działalność w Mysłowicach

          w następujących miejscach:

         1/ przy ul. przy ul. Gen. J. Ziętka 20,

         2/ przy ul. przy ul. Gen. J. Ziętka 20a,

         3/ przy ul. Wojciecha Korfantego 19,

         4/ przy ul. Franciszka Kawy 10.

 

              4. Siedziba przedszkola znajduje się w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka 20.

 

    5.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

         

 

    6. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu :

 

             Publiczne Przedszkole „ Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi   

                                                    w Mysłowicach”

 

     7. Przedszkole działa na podstawie:

 

         1/ decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice nr ED. 4422.1.2017 z  dn. 14.02.2017r.

         2/ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

             (tekst jednolity - Dz.U.2016, poz.1943 – ze zm..), oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy

         3/ ustawy z dnia 26 stycznia 1882 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity –  (Dz.U. 2014, poz.191 ze zm.),

         4/ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tekst jednolity – ( Dz.U. 2016, poz.1666 ze zm.),

         5/ niniejszego statutu.

 

II. Cele i zadania przedszkola

 

§2

 

 

                 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach prawnych wydanych

                    na jej   podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

         1/ wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

         2/ sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości  przedszkola,

         3/ współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 

                 2. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 

           1/ realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego,

           2/ zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

           3/ uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły

               i możliwości osiągania sukcesu,

           4/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności

                za siebie i za najbliższe otoczenie,

           5/ rozwijanie wrażliwości moralnej,

           6/ kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk  zachodzących w dostępnym

                 doświadczaniu dziecka, otoczeniu   przyrodniczym,  społecznym, kulturowym i technicznym,

           7/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

           8/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,

                muzycznej i ruchowej, 

            9/ zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

                   3. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

             1/ pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,

             2/ pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie :

                  a/zajęć specjalistycznych : korekcyjno -kompensacyjnych,logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć

                     o charakterze terapeutycznym,

                  b/porad i konsultacji,

             3/ pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz w razie  potrzeb specjaliści,

                  w szczególności: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi,

             4/ pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci i nauczycielom   w formie porad,

                 konsultacji, warsztatów i szkoleń,

             5/ korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  i nieodpłatne,

             6/ szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają  odrębne przepisy.

                    4. W przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

                    5. Szczegółowe zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju  dzieci określają odrębne przepisy.

 

                                                                                   § 3

 1. Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela.

 2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia.

 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,

 4. Nauczyciel może opuścić dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela prowadzącego zajęcia, informując               go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 5. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.

 6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna.

 7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności w pierwszej kolejności są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 8. Wycieczki i wyjścia poza teren przedszkola organizowane są zgodnie z regulaminem wycieczek i wyjść.

 

           III . Organy przedszkola

 

§ 4

 

 

 1. Organami przedszkola są:

 

       1/ dyrektor przedszkola,

       2/ rada pedagogiczna.

                                                                                                                     § 5

 

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy :

 

               1/ kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

               2/ prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,

               3/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników  przedszkola, 

               4/ ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych  stanowiskach pracy,

               5/ ustalanie rozkładu czasu pracy wszystkich pracowników,

               6/ koordynowanie opieki nad dziećmi,

               7/ zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,  

               8/ ustalenie ramowego rozkładu dnia,            

               9/ ustalanie  dodatkowych dni wolnych,               

             10/ współpraca z rodzicami i innymi instytucjami,

.             11/ dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego ,

              12/ informowanie dyrektora szkoły oddziałowej o spełnianiu przez dzieci obowiązku przygotowania przedszkolnego,

              13/ realizacja uchwał rady pedagogicznej,

              14/ ustalanie składników i wysokości opłat  wnoszonych przez rodziców za obiady,         

              15/ zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzicami (prawnymi opiekunami) o świadczenie usług przedszkola,

              16/ podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków,               

              17/ dysponowanie środkami finansowymi przedszkola,       

              18/ dbanie o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęty i pomoce dydaktyczne,

              19/ organizowanie prac konserwacyjno -  remontowych,

              20/ sporządzanie sprawozdań,         

              21/ prowadzenie obsługi finansowo – księgowej,

              22/ opracowanie statutu oraz jego zmian.

 

   2. Do zadań rady pedagogicznej należy :

 

     1/ zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

     2/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

     3/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     4/ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką  

          przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki,

     5/ organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

     6/ opiniowanie organizacji pracy przedszkola.

 

 

                                                  IV . Organizacja Przedszkola

                                                                                    § 6

 

 

   1. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje :

      1/ salami zajęć ,

      2/ gabinetami  do zajęć specjalistycznych,                                                                                                       

      3 / łazienkami dla dzieci i personelu,

      4/ szatniami,

      5/ pomieszczeniami do przygotowania i wydawania posiłków,

      6/ pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,

       7/ placami zabaw.

   2.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem

       ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

   3. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym.

   4. Liczba dzieci :

       1/ w oddziałach ogólnodostępnych nie może przekraczać – 25,

       2/ w oddziałach integracyjnych wynosi  nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

  5. Za zgodą organu prowadzącego  przedszkole liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może

      być wyższa niż określona w ust. 4, pkt. 2 jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie

       o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
  6. Grupy łączone:

      1/ dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo - dydaktycznych

          w grupach łączonych,

      2/ grupa łączona jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 8.00 i 14.30 – 17.00 w celu zapewnienia

          opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola,

      3/ ilość dzieci w grupie łączonej nie może przekraczać 25,

      4/ w okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka

          zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem

          liczebności w grupie.

  7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte  dziecko,

      które ukończyło 2,5 roku życia.

            9. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są:

                1/ dzieci pełnosprawne, o których mowa w ust. 7 i 8.

                2/ dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

          10. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.

          11. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

          12. Organizację zajęć w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

13. Ramowy rozkład dnia zostaje podany do wiadomości rodziców  ( opiekunów prawnych) na tablicy informacyjnej.

14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład   dnia z uwzględnieniem potrzeb

     i  zainteresowań dzieci.

15. W przedszkolu na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, dodatkowo opłacane przez rodziców.

16.  Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

       1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

       2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

17. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej

      niż 7 osób z oddziału.

18. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli  pisemne życzenie udziału ich dzieci

     w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie łączonej.

19. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

20. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem świąt

      ustawowo wolnych od pracy.

           21 .Dyrektor przedszkola może ustalić dodatkowe dni wolne:

                1/ pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy,

                2/ w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy,

                3/ inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy przedszkola lub potrzebami rodziców ( opiekunów prawnych).

          22. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie, tj. od godz. 6.00 do godz.17.00,od poniedziałku do piątku przez

                cały rok kalendarzowy.

          23. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

          24. Usługi dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze świadczone w Publicznym Przedszkolu „CUDACZEK” są nieodpłatne.

          25. Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad (catering) i podwieczorek.

          26. Ze śniadań i podwieczorków dzieci korzystają bezpłatnie.

          27. Dodatkowo płatny jest obiad.

          28. Koszt obiadu ustala dyrektor przedszkola przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego  i podaje go do wiadomości

                rodziców na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej  przedszkola.

          29. Opłata za obiady dla dzieci pobierana jest z dołu, do 5-go dnia każdego miesiąca.

                Jest to wartość 1 obiadu pomnożona przez ilość dni obecności w przedszkolu w danym miesiącu.

          30. Zwolnienie z opłaty za obiad następuje tylko wtedy gdy rodzic(opiekun prawny zgłosi nieobecność dziecka

                do godz.9.00 pierwszego dnia nieobecności.

          31. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego w związku  ze zmianą ceny  obiadu przez dostawcę

               lub zmianą dostawcy. 

          32. Dzieci posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi  na : autyzm, zespół Aspergera

                i niepełnosprawności sprzężone  korzystają z obiadów bezpłatnie.

          33. Jadłospis na 1 tydzień jest ustalany przez dyrektora przedszkola i podawany do  wiadomości rodziców

                na tablicy ogłoszeń.

          34. Po obiedzie dzieci mogą leżakować. Decyzję o leżakowaniu dzieci podejmuje dyrektor przedszkola w uzgodnieniu

                z rodzicami( opiekunami prawnymi ) dzieci.

          35. Z wyżywienia mogą korzystać bezpłatnie pracownicy przedszkola.

          36. Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole zapewnia bezpłatne podręczniki.

          37. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich np. szczepień, badań,  bez zgody rodziców oraz nie

                podaje się żadnych lekarstw poza nagłymi  przypadkami  ratującymi życie dziecka.

          38. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

          39. Dyrektor przedszkola  może utworzyć zespół wychowania przedszkolnego lub inny zespół problemowo- zadaniowy .

          40. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola.

          41. W zajęciach prowadzonych w przedszkolu mogą uczestniczyć za zgodą dyrektora rodzice (prawni  opiekunowie)dzieci.

 

 

                               V.  Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci

 

                                                     § 7

 

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 2. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie go okazać.

 3. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami dziecka.

 4. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8.00

 5. Planowane, późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zgłosić dzień wcześniej nauczycielowi lub w dniu spóźnienia poinformować go tym fakcie telefonicznie.

 6. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest je rozebrać w szatni i osobiście przekazać woźnej lub nauczycielowi.

 7. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godz. 17.00.

 8. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 rodzic jest zobowiązany powiadomić przedszkole o spóźnieniu.

 9. W przypadku gdy rodzic nie powiadomi przedszkola o późniejszym odebraniu dziecka, a nie odbierze go do godz.17.00 nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka.

 10. Gdy ze wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola numerami telefonów do kontaktu nie uzyska się połączenia, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu do godz.18.00.

 11. Po godz. 18.00 powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi zostać poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenia sądu.

 

 

                                              VI. Zasady rekrutacji oraz skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

                                                                                                     § 8

 

    1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

    2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie i na zasadach określonych

        przez   Urząd Miasta Mysłowice.

    3. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje

        komisję rekrutacyjną w składzie :

        1) wicedyrektor przedszkola – przewodniczący,

        2) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie,  .

    4. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określają  szczegółowo odrębne przepisy i regulaminy.

    5. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

    6. W miarę możliwości do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, na podstawie okresowej umowy,

                             na okres wakacyjny.                                                        

                                                          

                                                                                                   § 9

 1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy :

                        1/ rodzice ( opiekunowie prawni ) nie wniosą miesięcznej opłaty za świadczone usługi w terminie określonym

                            w § 6 ust. 29,

                       2/ rodzice ( opiekunowie prawni ) nie poinformują organu prowadzącego  lub  wicedyrektora o przyczynie

                           nieobecności dziecka powyżej 3 dni,

                       3/ dziecko swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych wychowanków.

 

 

                                                      VII. Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

 

                                                                             § 10

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

                          1/ pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,

                          2/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami

                              higieny pracy umysłowej,

                          3/ szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

                          4/ rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

                          5/ pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,

                          6/ przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

                          7/ wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia,

                              narodowość, akceptowanie ich potrzeb,

                          8/ opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej, czy zaniedbania,

                          9/ poszanowania jego godności osobistej,

                        10/ partnerskiej rozmowy na każdy temat,

                         11/ swobody wyrażania myśli i przekonań,

                         12/ akceptacji jego osoby.                                                                   

2. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

    1/ współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,

    2/ podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

    3/ zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

    4/ nie oddalanie się od grupy,

    5/ okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

    6/ kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, szanowanie  poglądów i przekonań

         innych osób,

    7/ szanowanie koleżanek i kolegów oraz efektów ich pracy,

    8/ przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek  jako wspólnej własności,

    9/ troska i dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,

                       10/ przestrzegania zasad higieny osobistej,

                        11/ zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów,

                        12/ dbać o estetykę i czystość pomieszczeń przedszkola,

                        13/ szanować sprzęt i zabawki,

                        14/słuchać i reagować na polecenia pracowników przedszkola.     

           3.Za dobre zachowanie i postępy edukacyjne dziecko może być nagrodzone :

              1/ ustną pochwałą nauczyciela,

              2/ ustną pochwałą dyrektora przedszkola,

              3/ listem gratulacyjnym, dyplomem,

              4/ nagrodą rzeczową.

           4.Za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad dziecko  może być ukarane:

              1/ upomnieniem – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

              2/ odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy – przedstawienie zagrożeń,

              3/ odsunięciem od zabawy lub pracy - pozostawienie dziecka  na krótką chwilę  w  neutralnym spokojnym

                  miejscu pod opieką nauczyciela,

             4/ czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 

 

 VIII . Prawa i obowiązki rodziców

 

                          § 11

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni)  mają prawo do:

     1/ znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania,

     2/ znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz

         z programu wychowawczego realizowanego w danym roku przedszkolnym,

     3/ uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych, zachowaniu

          i rozwoju dziecka,

     4/ wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć

          dodatkowych,

      5/ udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez przedszkole,

      6/ spotkań, konsultacji i rozmów indywidualnych z organem prowadzącym

          lub  nauczycielem dziecka w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo –

          dydaktyczne,

      7/ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów

          w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod

          udzielenia dziecku pomocy,

      8/ uzyskania wsparcia od nauczycieli,

      9/ pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

    10/ uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, organizowanymi przez organ

           prowadzący,

    11/ organizowania i udziału w spotkaniach z okazji imprez okolicznościowych

           organizowanych w przedszkolu, 

    12/ wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub nauczycielowi opinii,

           informacji i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących pracy przedszkola,       

    13/ występowania w imieniu dziecka do organu prowadzącego w obronie jego

          praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

  2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek:

      1/ przestrzegać zawartą z przedszkolem umowę cywilno-prawną oraz postanowień niniejszego statutu,

      2/ respektować czas pracy przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci,

      3/ natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka,

      4/ współpracować z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo

          – dydaktycznych rodziny i przedszkola,

      5/ przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności

           takich jak : jedzenie, higiena,

     6/ zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje fizyczne i psychiczne dziecka i wszelkie niepokojące objawy

          w jego zachowaniu, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie  ( np. choroby, lęki, obawy, emocje itp.)

     7/ przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe,

     8/ udzielać pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo

         i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

     9/ niezwłoczne powiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

   10/ informować z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,

   11/ informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

   12/ wyposażyć dziecko na czas pobytu w przedszkolu w:

                            a) kapcie,

                            b) fartuszek lub śliniak,

                            c) ubranka na zmianę,

                            d) pampersy,

                            e) piżamę,

                            f ) strój gimnastyczny.

                        13/ uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

                        14/ bezzwłocznie zgłosić zmiany adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego

                        15/ na bieżąco zapoznawać się z informacjami na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

                        16/ terminowo uiszczać odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 

 

IX .  Współpraca rodziców i nauczycieli

 

                              § 12

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2-3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

     1/ zebrania grupowe,

     2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z  nauczycielami i organem prowadzącym,

     3/ gazetki informacyjne dla rodziców,

     4/ zajęcia otwarte,

     5/ organizowanie imprez okolicznościowych.

 

 

X. Pracownicy przedszkola

 

                 § 13

 

  1. W przedszkolu zatrudniony jest wicedyrektor.

 

  2. Do zakresu obowiązków wicedyrektora należy :

 

    1/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych

        w odrębnych przepisach,

    2/ prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,                 

    3/ planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej przedszkola,

    4/ opracowanie planu pracy przedszkola, 

    5/ ustalanie zastępstw za wszystkich nieobecnych pracowników przedszkola,

    6/ ustalanie  organizacji zajęć dodatkowych,

    7/ nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi,,                

    8/ organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych,

    9/ zastępowanie dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności.

3. Wicedyrektor ma prawo :

    1/ proponować sprzyjające zmiany w organizacji pracy przedszkola,

    2/ do bezpłatnego korzystania z wyżywienia,

    3/ do otrzymania premii uznaniowej.

 

4. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową

    i wybranym programem wychowania , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje

    jego prawa.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

    1/ poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach

        wychowawczych wobec  dzieci,

    2/ włączenia ich w działalność przedszkola.

 

7. Do zakresu obowiązków nauczycieli należy:

 

   1/ planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodniez obowiązującym programem,

       ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

   2/ wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

   3/ eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

   4/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych

        dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

   5/ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie

        z obowiązującymi przepisami,

   6/ ustalenie na podstawie ramowego rozkładu dnia szczegółowego rozkładu z uwzględnieniem potrzeb

        i zainteresowań dzieci,

    7/ stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

    8/ współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

    9/ planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

         przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,10/ dbałość o warsztat pracy

         przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

  11/ współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci

        z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy

        realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

  12/ udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom,

  13/ realizacja zaleceń dyrektora i wicedyrektora i osób kontrolujących,

  14/ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym

        lub rekreacyjno-sportowym,

  15/ dbanie o sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki,

  16/ realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

                       17/ przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie

                             przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy  gotowości do podjęcia nauki w szkole,

                       18/ nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowiei bezpieczeństwo  powierzonych mu dzieci

                             za cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w czasie wyjść  i wycieczek oraz za wypadki

                             wynikające z niedopełnienia  obowiązków nauczycielskichw tym zakresie.

 

                        8. Nauczyciel ma prawo do:

                          1/ wyboru programu wychowania i podręcznika,

                          2/ decydowania o  środkach i metodach dydaktycznych,

                          3/ reprezentowanie placówki w środowisku.

                          4/ opracowania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej  pracy

                              i podnoszenia jakości pracy przedszkola,

                          5/ ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego jeżeli umożliwia to organizacja  przedszkola,

                          6/ do premii uznaniowej.

 

                       9. W przedszkolu są zatrudnieni specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy

                           psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności oligofrenopedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci

                           oraz logopedzi.

 

            10.Do zadań oligofrenopedagoga należy:

                 1/  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi,

                      posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                   

                 2/ tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka,
                 3/ rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,
                 4/ opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
                 5/ współpraca z innymi specjalistami, odbywająca się poprzez wymianę wyników  diagnozy

                     oraz postępowania stymulacyjno - terapeutycznego,
                 6/ dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych,

                 7/ informowanie rodziców o  postępach edukacyjnych dziecka,

                 8/ prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

               11. Do zadań logopedy należy:

          1/ diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu  ustalenia stanu

              mowy wychowanków,

          2/ prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków rodziców 

              w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń,

          3/ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  komunikacji językowej

               we współpracy z rodzicami wychowanków,

         4/  wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu

               pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

         5/ prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

                12. Do zadań psychologa należy:

                    1/ prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie

                        potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
                     2/ diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka , 

                     3/ określenia  odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań

                         profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i  nauczycieli,
                     4/ organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

                         pedagogicznej  dzieci, rodziców i nauczycieli,
                     5/ minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

                         oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym

                         i poza przedszkolnym dziecka,
                     6/ wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z potrzeb wychowawczych

                          i edukacyjnych,

                     7/ prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

                    13. Do zadań fizjoterapeuty należy :

                       1/ ocena sfery ruchowej dziecka,

                       2/ współudział wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego  w konstruowaniu indywidualnego,

                           kompleksowego programu terapeutycznego,

                      3/ prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania ruchowego dziecka,

                      4/ prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka,

                      5/ instruowanie rodziców dziecka w celu kontynuowania przez nich rehabilitacji   i stymulacji

                           jego rozwoju w warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki

                           nad dzieckiem,

                      6/ kontrola postępów terapii,

                      7/ prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

 

 

             § 14

 

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi na stanowisku woźnej i rzemieślnika gospodarczego.

 2. Do zakresu obowiązków woźnej należy :

                                    1/ przestrzeganie ustalonego harmonogramu czasu pracy i wykorzystywanie go w  sposób najbardziej

                                        efektywny,

                                    2/ przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p.poż.,

                                    3/ dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola,

                                    4/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

                                    5/ współpraca z nauczycielem w organizowaniu opieki i wychowania dzieci 

                                    6/ informowanie dyrektora przedszkola o napotkanych trudnościach,

                                    7/ zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń na terenie przedszkola,

                                    8/ potwierdzanie obecności w pracy w sposób ustalony w statucie przedszkola.

 

 

                                 3. Postanowienia szczegółowe:

               1/ utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw,

               2/ utrzymywanie w bieżącej czystości urządzeń sanitarno – higienicznych,

               3/ utrzymywanie w bieżącej czystości drzwi i okien, glazury, sprzętów, mebli i zabawek,

               4/ wietrzenie sal i innych pomieszczeń,

               5/ pranie i zawieszanie firan i zasłon,

               6/ pranie pościeli i ręczników dla dzieci,

               7/ pielęgnowanie roślin doniczkowych,

               8/ przygotowywanie posiłków: śniadań i podwieczorków,

               9/ roznoszenie posiłków i sprzątanie po posiłkach,

             10/ pomoc przy spożywaniu posiłków,

              11/ organizowanie odpoczynku poobiedniego dzieci: rozkładanie i składanie leżaków i pościeli,

              12/ pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

              13/ czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką rodziców  lub osób przez

                    nich upoważnionych,

                                  14/ pomoc i uczestnictwo w czasie spacerów i wycieczek,

                                  15/ uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez nauczycieli oraz  pomoc  w ich organizowaniu

                                        i przeprowadzaniu,

                                  16/ po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie zaworów wodociągowych, wyłączanie

                                        urządzeń elektrycznych i oświetlenia,

                                  17/ robienie zakupów,

                                  18/ wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola,  wynikających z organizacji pracy.

                              4. Woźna ma prawo do:

                                   1/ proponowania sprzyjających zmian w ich organizacji pracy,

                                   2/ korzystania z wyżywienia na zasadach określonych w statucie przedszkola,

                                   3/ otrzymania premii uznaniowej.

 

                               5. Do zakresu obowiązków rzemieślnika gospodarczego należy :

                                  1/ przestrzeganie ustalonego harmonogramu czasu pracy i wykorzystywanie  higienicznych,

                                 3/ naprawa sprzętu biurowego, mebli i pomocy dydaktycznej, zabawek, wykonywanie drobnych  prac stolarskich,

                                 4/ wykonywanie prac malarskich,             

                                 5/ urządzanie terenów zielonych wokół przedszkoli i placów zabaw,

                                 6/ przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw,

                                 7/ koszenie trawy na posesji przedszkola,

                                 8/ odśnieżanie dróg dojścia i parkingu,

                                 9/ prowadzenie zaopatrzenia (narzędzia, materiały wykorzystywane  do usuwania  awarii i biurowe),

                                10/ szybkie usuwanie awarii,

                                 11/ wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora  przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

                              6. Rzemieślnik gospodarczy ma prawo do:

                                   1/ proponowania sprzyjających zmian w ich organizacji pracy,

                                   2/ korzystania z wyżywienia na zasadach określonych  w statucie  przedszkola,

                                   3/ otrzymania premii uznaniowej.

 

 

                                                  XI . Uzyskiwanie środków finansowych

 

                                                                     § 15

 

         1.Przedszkole uzyskuje środki finansowe z : 

            1/ opłat rodziców (opiekunów prawnych )dzieci uczęszczających

                 do przedszkola,

            2/ dotacji z budżetu gminy,

            3/ darowizn.

 

 

                                             XII . Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

         1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

              przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

         2. Dla zapewnienia dostępu do statutu przez wszystkich zainteresowanych

              statut :

        1/ zostaje umieszczony na stronie internetowej przedszkola,

              2/ jest udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora  

                    przedszkola.

         3.  W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie

              przepisy  Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

         4.  Statut wchodzi w życie z dniem 01 września  2017 roku.