Organem prowadzącym przedszkole są :

- mgr Henryk Karkoszka - pełniący funkcję dyrektora przedszkola,

- mgr Alina Wojciechowska - pełniący funkcję wicedyrektora przedszkola.

 

Publiczne Przedszkole "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi działa

na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice numer ED.4422.1.2017. ze zm.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Przedszkole realizuje nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

PLACÓWKA DZIAŁA NA PODSTAWIE:


a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 - tekst jednolity)

    oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy,

b) Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017/59 ),

c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189),

d) Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego

dla szkoły policealnej ( Dz.U. 2017, poz. 356 ),

e) Statutu Publicznego Przedszkola " CUDACZEK" z Oddziałami Integracyjnymi

    w Mysłowicach.