Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i rozwoju.

       W dniu 01.09.2017r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego

dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017/356 ).

 

                          

                              Pełny tekst podstawy programowe można znaleźć klikając poniżej.